bg
 
bg

Privacy- en klachtenreglement

Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is voor jou, is dit mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard, tenzij u verzoek doet tot vernietiging. In dat geval vervalt onderstaande verleende toestemming.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult'
 • de kosten van het consult

Niet tevreden over je hulpverlener?

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met je zorgverlener te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon* van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen.

Vanwege de Wkkgz is het eigen klachtenreglement van de NFG per 1-1-2017 komen te vervallen. Elke professionele zorgverlener is zelf verantwoordelijk om de regelgeving omtrent de Wkkgz in orde te hebben. De meeste NFG-zorgverleners hebben ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten verlopen. Jouw hulpverlener is volgens de Wkkgz verplicht om jou te vertelen hoe hij/zij de klachtenafhandeling geregeld heeft.

Heeft jouw hulpverlener dit via de NFG geregeld (dit kun je eventueel altijd navragen bij het NFG-secretariaat) dan is jouw hulpverlener via de NFG aangesloten bij Quasir. Jouw klacht dient volgens dit schema afgehandeld te worden. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl.

oktober 2020
Psychosociaal therapeut Niki Schalken in Amsterdam
Niki Schalken
 • Geregistreerd therapeut
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Vergoeding (deels) mogelijk
 • Ook 's avonds of in het weekend

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact